Algemene voorwaarden

1. ALGEMEENHEDEN

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend
 2. Overeenkomsten met ons of onze aangestelde verbinden ons slechts vanaf onze schriftelijke bevestiging. De koper verbindt zich vanaf ondertekening van de overeenkomst.
 3. Na de definitieve aanvaarding van de offerte kunnen door de koper geen wijzigingen meer aangebracht worden.
 4. Annulering van een bestelling nog niet in uitvoering houdt steeds een schadeloosstelling in aan onze firma van 30%. Annulering is niet nooit meer mogelijk na 3 werkdagen.
 5. De Laagste Prijsgarantie is alleen geldig voor particulieren en slechts 1 maal toezegbaar aan deze persoon. Aanbiedingen van bouwmarkten komen niet in aanmerking.

2. TERMIJNEN

 1. De leveringstermijn wordt door ons bepaald in functie van het product. De opgegeven levertermijn is indicatief en is in geen geval bindend. Bijgevolg kan deze geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
 2. Omstandigheden te wijten aan overmacht geven ons het recht de levertermijn evenredig te verlengen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadeloosstelling of weigering van de goederen.
 3. Onder normale omstandigheden zijn de levertermijnen 4 weken voor witte ramen en 4 tot 6 weken voor ramen in standaard kleur, voor speciale kleuren is de levertijd ongeveer 8 weken.
 4. De levertermijn gaat in na ontvangst van uw voorschot.

3. LEVERING EN VERZENDING

 1. Uitstel van levering en betaling omtrent de overeengekomen leveringsdatum is niet mogelijk, dit zowel om technische, administratieve als financiële redenen. De goederen worden zonder dat enige verdere sommatie dan het verzendings-bericht hiervoor nodig is, geacht door de koper te zijn aanvaard en afgenomen. Alle gevolgen en stockeringskosten kosten ten belopen van 20% per jaar zijn koste van de koper.
 2. Goederen dienen onmiddellijk bij afhaling te worden nagekeken. De aftekennota blijft rechtsgeldig.

4. BETALING

 1. Er dient steeds 50% voorschot te worden betaald. Bij het afhalen dient het saldo van 50% betaald te worden .Bij Plaatsing vragen wij een voorschot van 40%,bij Levering 40% en 20% na plaatsing.
 2. De goederen blijven integraal onze eigendom zolang deze niet volledig betaald zijn. Een verwijlintrest van 12% per jaar wordt aangerekend vanaf de vervaldatum. Daarenboven zal een bedrag van 20% op het verschuldigd saldo van rechtswege ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden.
 3. Uw betaling kan uitgevoerd worden in cash geld ( beperkt tot het wettelijk maximum van 3.000,00 euro ) of door overschrijving op bankrekening van Hoogstraate Bouw.

5. KLACHTEN

 1. Klachten moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 5 dagen na de afhaling. Ingeval van niet conforme of onvolledige levering door onze leverancier, blijft onze verantwoordelijkheid beperkt tot de eenvoudige vervanging van het gedeelte dat het voorwerp van de klacht uitmaakt en zulks zonder enige vergoeding van welke aard dan ook. Wanneer de koper wenst dat een keuring geschiedt door een laboratorium, zijn de kosten ten zijne lasten.

6. GOEDEREN

 1. Bij levering uitgevoerd door onze vrachtwagens, moet het nazicht geschieden bij de in ontvangst name van de goederen.
 2. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledig eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek.; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

7. ANNULATIE

 1. Ingeval van annulatie van de bestelling of verbreking van de overeenkomst , is de koper een forfaitair vastgestelde schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 50 % van de overeengekomen prijs.

8. OPMERKINGEN

 1. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.

9. BETWISTINGEN

 1. Alle betwistingen worden, naargelang het geval, beslecht door het Vredegerecht te Sint Niklaas, de Rechtbank van Eerste Aanleg of van Koophandel te Dendermonde. Wij behouden ons recht voor eenzijdig afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.

Waarom Window Plaza bv?

Persoonlijke Service

Onze service stopt niet na verkoop!

Verhouding prijs kwaliteit

Een goed product voor een prima prijs!

Ervaren vakmensen

Een team van gekwalificeerd personeel woor uw project

Levering op de werf

Wij leveren zowel thuis als op de werf!

Meewerkende zaakvoerder

Wij staan voor kwaliteit dankzij jarenlange ervaring

Workshops en opmeetservice

Leer zelf ramen en deuren te plaatsen!